Tài liệu pháp lý dự án THE APUS Phước HẢI

Quy hoạch 1/500 dự án The Apus

Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án The Apus

Xem file gốc
Giấy phép xây dựng dự án The Apus

Giấy phép xây dựng dự án The Apus

Xem file gốc
Pháp lý dự án The Apus

Phê duyệt đánh giá tác động môi trường

Xem file gốc
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án The Apus

Giấy CNQSDD dự án The Apus

Xem file gốc
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án The Apus 2

Giấy CNQSDD dự án The Apus

Xem file gốc